Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską działając zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz 1710) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór odpadów komunalnych z Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Znak sprawy: DPS.AG.26.7.2022

INFORMACJA