Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Dostawa paliwa pelletowego dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2022/BZP 00385553/01 w dniu 10.10.2022 r.
Informuję, że dokumentacja postępowania jest udostępniona na stronie prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/606d3ebb-01e2-4f53-88c4-6dc7b698978d