Logotyp

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE
REALIZUJE PROJEKT POD NAZWĄ
ŁÓDZKIE POMAGA - II edycja grantów

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dofinansowanie Grantu dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie wynosi: 75.439,74 zł
w tym ze środków
Unii Europejskiej: 63.580,61 zł
Budżetu Państwa: 11.859,13 zł

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, w szczególności zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa epidemicznego pensjonariuszy i kadry Domów Pomocy Społecznej, zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w instytucjach opiekuńczych, poprzez udzielenie grantów podmiotom prowadzącym zarejestrowane na terenie województwa łódzkiego DPS.

Zakres przedmiotowy grantu

Udzielony grant przeznaczony zostanie na: zakup sprzętu i wyposażenia, środków ochrony indywidualnej i testów na COVID-19

Okres realizacji grantu:

01.01.2021 r.-14.05.2021 r.

 

www.mapadotacji.gov.pl

 

Projekt „Łódzkie pomaga”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.