11/15 2017

2017-11-15

Dom Pomocy Społecznej w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską zawiadamia, iż dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie"

Do pobrania

ZAWIADOMIENIE